CSC优秀本科生口语培训

本问卷针对环球雅思提供的口语培训。
学院-专业-班级(例如:石工-石工1301)
    ____________
姓名
    ____________
手机号码
    ____________
QQ
    ____________
晚上有空的时间(多选)
周一
周二
周三
周四
选项1
周六
周日
四级成绩(未通过填0)
    ____________
六级成绩(未通过填0)
    ____________
雅思托福等语言成绩(参加过雅思的同学格式:6.5-雅思;参加过托福的同学格式:95-托福;未参加过填0)
    ____________
当前必修成绩学分绩(按教务系统的成绩填写)
    ____________
是否参与过环雅的培训
你认为值得一提的体现自身口语水平的经历(如:2015年暑期赴美交流;本题可以不填)
    ____________