PMC培训日反馈表(2018.6.23)

请您为培训内容及相关评分,您的反馈也是我们提升培训服务的重要参考依据。
姓名:
    ____________
一、主题一:《润滑管理》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________
二、主题二:《油质分析》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________
三、主题三:《变压器油质分析》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________
四、主题四:《预防性维修策略讨论2》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________

返回

PMC培训日反馈表(2018.6.23)

请您为培训内容及相关评分,您的反馈也是我们提升培训服务的重要参考依据。
姓名:
    ____________
一、主题一:《润滑管理》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________
二、主题二:《油质分析》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________
三、主题三:《变压器油质分析》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________
四、主题四:《预防性维修策略讨论2》
1、课程内容评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
2、授课质量评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
3、时间安排评分:
4分(很好)
3分 ( 好 )
2分(一般)
1分(较差)
4、请给出您的改进建议:
    ____________